شهریار عیوض‌زاده اندیشه نابهنگام

دارم به آن انسان شجاعی فکر می‌کنم که برای اولین بار با چتر نجات از هواپیما بیرون پرید. وقتی که غولی رنگ به رنگ به نام زمین با سرعت برای در هم کوبیدنش به او نزدیک می‌شد و او در دستانش قبضه‌ی سلاحی تازه ساخت را که به پشت خود بسته بود محکم می‌فشرد و در دلش چیزی از شک و ایمان بود.

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 200 user reviews.

ارسال دیدگاه!پیام© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress