واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اسفند ۱۳۹۴.

بیانیه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز، اسفند ۹۴

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

آیا خبر داری؟ که زمین به دست ما تب کرده و از دور دست در مریخ آب دیده‌‌ایم. روزنامه‌ها نوشته‌اند که با چنین تلخْ طنزی، نامزد شایستهٔ زَهرخند سُربین روزگار گشته‌ایم. از مریخ چندان خبری نیست اما صفحهٔ زمین سوگنامه‌ای شده است از خبر آدم و حیوان و گیاهی که در رنج‌اند. و تیتر اول […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress