مطالب ماه اسفند ۱۳۹۳.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

ای جمع نهال‌کاران! ای باورمندان معجزه سبزینه به رغم خشکسال امید! سربازان داوطلب واپسین سنگر‌های آدم و گیاه! نفس‌هایتان را در سینه‌ نگاه دارید چشمهایتان را بر افق‌های دور و نزدیک دیده‌بان کنید و انگشتهایتان را روی ماشه‌ نهالهایتان بلغزانید آن عقوبت هراسناک آن عقوبت که سنگر‌هایمان را یکان یکان در هم می‌شکند آن عقوبت […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress