واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اسفند ۱۳۹۳.

بیانیه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز (اسفند ۹۳)

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

ای جمع نهال‌کاران! ای باورمندان معجزه سبزینه به رغم خشکسال امید! سربازان داوطلب واپسین سنگر‌های آدم و گیاه! نفس‌هایتان را در سینه‌ نگاه دارید چشمهایتان را بر افق‌های دور و نزدیک دیده‌بان کنید و انگشتهایتان را روی ماشه‌ نهالهایتان بلغزانید آن عقوبت هراسناک آن عقوبت که سنگر‌هایمان را یکان یکان در هم می‌شکند آن عقوبت […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress