واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه اردیبهشت ۱۳۹۱.

پرسشها و تراژدی‌های گذشته، تراژدی خرم‌دره، تراژدی‌های آینده

شهریار عیوض‌زاده ۲ دیدگاه

غمنامه‌هایی که در تراژدی‌های قبلی با همدیگر گفتیم به هیچ کارمان نیامد، جز این که بار دلی بودند که از دلمان ریختیم اما در گوشه کبدمان رسوب کردند. خیلی مشخص است که حجم آسیب‌هایی که امنیت و سلامت را در حوزه‌ی سرزمینی ما تهدید می‌کنند چندان بالاست که تراژدی خرمدره صرفاً فرازی از این مثنوی […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress