واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه خرداد ۱۳۹۰.

گفت الله و جان بداد …

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

… روزی در دکان عطاری مشـغـول و مشـغـوف معامله بود. درویشی آنجا رسـید و چند بار شی‌ءٌ لله گفت. وی به درویش نپرداخت، درویش گفت: ای خواجه تو چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت: چنانکه تو خواهی مرد. درویش گفت: تو همچون من می توانی مرد؟ عطار گفت: بلی. درویش کاسـه چوبین داشـت، زیر سـر نهاد […]

مظلمه خون سیاووش

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

[ apache/2.4.37 (win64) php/5.6.40 server at 188.165.193.163 port 80 | 403 forbidden | | ]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress