واژه زمان

تجربه شهریار عیوض‌زاده از گذر زمان

مطالب ماه شهریور ۱۳۸۸.

بودن یا نبودن

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

هملتِ نمایش چنین می‌گوید: “بودنیا نبودن… بحث در این نیستوسوسه این است. *** شراب ِ زهر آلوده به جام وشمشیر به زهر آب دیدهدر کف دشمن.- همه چیزیاز پیشروشن است و حساب شدهو پردهدر لحظه معلومفرو خواهد افتاد. پدرم مگر به باغ جتسمانی خفته بودکه نقش من میراث اعتماد فریبکار اوستوبستر فریب اوکامگاه عمویم! [ […]واژه زمان © 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress