مطالب ماه خرداد ۱۳۸۶.

شهریار عیوض‌زاده بدون دیدگاه

ریشخند به غرب Average Rating: 5 out of 5 based on 202 user reviews. [ | | | from us based pharmacy | ]

شهریار عیوض‌زاده ۷ دیدگاه

مردمان من سایه‌های از هم گسیخته‌ی شبند که در انعکاس کورسوی زمان دیوار سیمانی کوچه‌های تنگ و تاریک زندگی را دزدیده، هراس آلوده می‌دوند و در آن نفسگیر که چشمان گستاخ چراغ دستی حریم کوچه را بی‌شرمانه می‌کاود – میان کوچه کسی نیست – اما همه می‌دانیم که نقش دیوار هزار هزار، نفس حبس کرده […]© 2007.

ساخته شده توسط Rodrigo آماده شده برای وردپرس فارسی و فارسی سازی شده توسط علی ایرانی.

WordPress